مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
فیلتر دسته بندی
  فیلتر هزینه

   کیت تعیین کمی Bilirubin Total شرکت درمان کاو

   21,000 تومان

   کیت تعیین کمی AST شرکت درمان کاو

   25,000 تومان

   کیت تعیین کمی ALT شرکت درمان کاو

   25,000 تومان

   کیت تعیین کمی ALP شرکت درمان کاو

   15,000 تومان

   کیت تعیین کمی Albumin شرکت درمان کاو

   13,500 تومان

   کیت تعیین کمی Total Protein Urine پارس ازمون

   34,800 تومان

   کیت تعیین کمی UIBC/TIBC پارس ازمون

   45,600 تومان60,000 تومان

   کیت تعیین کمی URIC ACID (TBHBA) پارس ازمون

   88,800 تومان91,200 تومان

   کیت تعیین کمی Lactate پارس ازمون

   199,200 تومان202,800 تومان

   کیت تعیین کمی TRIGLYCERIDES پارس ازمون

   222,000 تومان223,200 تومان

   کیت تعیین کمی URIC ACID (TOOS) پارس ازمون

   128,400 تومان132,000 تومان

   کیت تعیین کمی UREA (UV) پارس ازمون

   56,400 تومان88,800 تومان