نمایش 1–12 از 308 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
فیلتر دسته بندی
  فیلتر برند
   • Alfa aecar
   • Amersham GE Healthcare
   • Atocell
   • BD
   • Bio-Rad
   • biolegend
   • Biosera
   • Cawo
   • Inno-Train
   • Kodak
   • Life bio lab
   • Marvel
   • Melford
   • OXOID
   • Photosol
   • Primax
   • Promega
   • Robbins scientific
   • Santa cruz
   • SLS
   • SPL
   • Thermo FisherScientific
   • ارج آزما
   • بهارافشان
   • پیشتاز طب
   • درمان آزما سلول
   • سیتومتین ژن
   • کارمانیا پارس ژن
   • نوین نوند سلامت پیشتاز
   • پارس طوسپارس طوس
   • Sigam AldrichSigam Aldrich
   • IbrescoIbresco
   فیلتر هزینه

    کیت سنجش سوپراکسید دیسموتاز SOD شرکت نوین نوند سلامت پیشتاز

    600,000 تومان850,000 تومان

    کیت سنجش نیتریک اکساید شرکت نوین نوند سلامت پیشتاز

    550,000 تومان1,100,000 تومان

    کیت سنجش فعالیت آنزیم کاتالاز CAT شرکت نوین نوند سلامت پیشتاز

    650,000 تومان1,200,000 تومان

    کیت سنجش سوپراکسید دیسموتاز در اریتروسیت (گلبول قرمز) شرکت نوین نوند سلامت پیشتاز

    650,000 تومان750,000 تومان

    کیت سنجش پروتئین بردفورد شرکت نوین نوند سلامت پیشتاز

    250,000 تومان350,000 تومان

    کیت سنجش میلوپراکسیداز MPO شرکت نوین نوند سلامت پیشتاز

    700,000 تومان950,000 تومان

    کیت سنجش فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز شرکت نوین نوند سلامت پیشتاز

    700,000 تومان900,000 تومان

    کیت سنجش تیول تام TT شرکت نوین نوند سلامت پیشتاز

    600,000 تومان800,000 تومان

    کیت سنجش فنول تام phenol شرکت نوین نوند سلامت پیشتاز

    500,000 تومان750,000 تومان

    کیت SDS-Page شرکت نوین نوند سلامت پیشتاز

    750,000 تومان950,000 تومان

    کیت سنجش گلوتاتیون (احیا) GSH شرکت نوین نوند سلامت پیشتاز

    700,000 تومان900,000 تومان

    کیت سنجش گلوتاتیون (اکسید شده) GSSG شرکت نوین نوند سلامت پیشتاز

    800,000 تومان1,100,000 تومان